Els racons són una estratègia organitzativa de treball que dóna resposta a la diversitat d’interessos, de capacitats i de ritmes d’aprenentatges de cada nen afavorint l’autonomia i donant-li la possibilitat d’organitzar la seva feina i assumir responsabilitats.

Els racons van lligats a les àrees d’aprenentatge (llenguatge, matemàtica i observació) i es van modificant a mesura que avancen els aprenentatges.

Els racons ens permeten organitzar l’aula en petits grups, cadascun dels quals   realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.

Segons el tipus d’activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d’altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups  reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de laresponsabilitat.

Les mestres (dues a l’aula) portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg de dues sessions per tots els diferents racons de treball.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d’aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.